Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego Kubuś
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Kubuś (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Właścicielem Sklepu jest: Jerzy Seweryniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Seweryniak Jerzy KUBUŚ, adres do doręczeń: ul. Urocza 23, Kozery, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 529-154-85-20, tel. 509-316-344, adres e-mail: kubus-zabawki@home.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, iż faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. .
6. Wszelkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Podanie adresu e-mail na formularzu zamówień równoważne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na przesyłanie na podany adres korespondencji handlowej związanej z zamówieniem.
8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności tego podmiotu jako Klienta, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
§ 2 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem złożenia przez Kupującego zamówienia w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt. c jest wcześniejsze zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
6. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie otrzymania zamówienia "(nr)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
§ 3 Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej) albo udostępnia do odbioru przez klienta w sklepie stacjonarnym, ul. Bolesława Prusa 30, 05-800 Pruszków.
2. Termin realizacji dostawy wynosi około 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez klienta zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru w sklepie stacjonarnym.
6. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu, Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
7. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do sklepu stacjonarnego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
§ 4 Płatności
l. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych albo przelewem na konto bankowe sklepu:
przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi albo pracownikowi poczty przy odbiorze produktu albo w kasie sklepu stacjonarnego. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień,
przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Warunkiem wydania towaru w sytuacji, gdy płatność następuje w formie elektronicznej lub przelewem na konto bankowe sklepu jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
§ 5 Reklamacje i rękojmia
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny albo faktura VAT).
2. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w kodeksie cywilnym.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej za pomocą e-maila lub w formie pisemnej na adres Jerzy Seweryniak, ul. Urocza 23, Kozery, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na koszt Sklepu.
4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
5. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
7. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 7 Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
§ 8 Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§ 9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Klient  przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sklepem.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

Załącznik nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.
2. Administratorem danych osobowych jest Sklep.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych niezbędnych do realizacja zamówienia jest konieczne w celu jego prawidłowej realizacji.
5. Klienci mogą przeglądać Sklepu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi zamówienia oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep i za zgodą Klientów.
8. W przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. Sklep zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sklep danych osobowych innemu niż Sklep administratorowi danych.
10. Sklep zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub też gdy Sklep uzyska i utrwala wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Załącznik nr 2
Informacja o prawie odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Jerzy Seweryniak
ul. Urocza 23
Kozery
05-825 Grodzisk Mazowiecki

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy (formularz należy wydrukować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Jerzy Seweryniak
ul. Urocza 23
Kozery
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ja ______________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ____________________________________________, numer zamówienia _______________________________________.
Data zawarcia umowy to ______________________, data odbioru ___________________________.

Imię i nazwisko Klienta ________________________________.
Adres Klienta ________________________________________________.
Data _______________________________________.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl